ഇതാണ് സ്നേഹം ഈശ്വരൻ ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ മകൻ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു എപ്പോഴും

ഇതാണ് സ്നേഹം ഈശ്വരൻ ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ മകൻ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു എപ്പോഴും.

@All rights reserved Typical Malayali.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *